Denna sida ger vägledning om var du kan vända dig om du behöver en ledfyr
Länken tillbaka till menyn finns alltid på sista raden.

Statliga och kommunala myndigheter skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgänglig. I detta arbete skall myndigheterna bland annat göra inventeringar och upprätta handlingsplaner.

Kommunen. Tala med kommunens bidragshandläggare eller din heminstruktör.
De skall kunna orientera dig om samhällets resurser, som bostadsanpassning, om olika hjälpmedel för orientering, förflyttningsteknik, ledsagning och information om ledarhundar.

Bostadsanpassning. Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. (lag1992:1574 §6)
Det är alltså de fasta funktionerna i och kring bostaden som skall anpassas, som i bland feltolkas att anpassningen måste vara fast installation. Oftast är det frågan om förstärkning av funktionen så att funktionen blir ändamålsenlig.
En lampa utanför ytterdörren räknas som fast installation, lampan har en viss funktion som att man skall kunna hitta ytterdörren i mörker. Denna funktion kan förstärkas genom att man installerar en kraftigare lampa, eller en radiostyrd ledfyr som vägleder den synskadade till ytterdörren.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för åtgärder som gör det möjligt för den synskadade att utöva hobbyverksamhet, om han på grund av sitt funktionshinder inte kan deltaga i aktiviteter utanför bostaden
(lag1992:1574 §7)
En radiostyrd ledfyr utanför hobbyverkstaden, eller växthuset hemma på gården inryms i denna paragraf,
i vissa kommuner, likaså om man regelbundet besöker grannen för att till exempel spela något sällskapspel där.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård om inte behovet skäligen bör tillgodoses på annat sätt. (lag1992:1574 §7)
Här finns det möjlighet att få bidrag till en egen träningsbana.

Om någon åtar sig att regelbundet under en vissa period svara för omvårdnaden av en funktionshindrad person i sin bostad och om åtagandet kan avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden. (lag1992:1574 §5)

Skolan
Ledfyrar vid busshållplatser för skolskjuts.
I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks.( SFS 2005:950)
Skolskjuts. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att för eleverna i grundskolan och särskolan anordna skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller annan särskild omständighet.

Heminstruktören skall kunna orientera den synskadade om samhällets resurser som
hjälpmedel för orientering, förflyttningsteknik, ledsagning, information om färdtjänst, ledarhundar och aktiviteter i det dagliga livet samt förklara tillgänglighetsbegreppet
Boverket delar in och förklarar tillgänglighet enligt följande
Fysisk tillgänglighet är att kunna ta sig från start till mål utan fysiska hinder, oklara anvisningar, samt att komma in och kunna vistas i byggnader.
Social tillgänglighet är att kunna umgås, att ha och nå ett arbete, delta i olika sociala aktiviteter som kultur och fritidsaktiviteter.
Psykologisk tillgänglighet är att förstå och våga ta del i samhället.
Organisatorisk tillgänglighet är att ha tillgång till information och service för att möjliggöra delaktighet.
Ekonomisk tillgänglighet är att ha råd att vara delaktig i samhället.
Bussbolag Det händer att ett bussbolag köper en fyr och sätter den på en busshållplats,
Orsaken är ofta en fråga om trafiksäkerhet, eller att hållplatsen är mycket svår att hitta  om man är synskadade.
Syncentraler
AF-Rehab/Syn
Annhöriga
Brukaren själv

Till baka till startsidan

Till baka till Yrecas hemsida